1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.monetarius.pl jest firma Monetarius Sebastian Pawlikowski (NIP: 7732179433, REGON: 381261722).
  2. Miejsce prowadzenia działalności: ul. Lęborska 7/8 92-713 Łódź.
  3. Dane kontaktowe:
   Adres poczty elektronicznej: sp.monetarius@gmail.com lub e-sklep@monetarius.pl
   Numer telefonu: +48781979000.
   Adres do doręczeń: Monetarius Sebastian Pawlikowski ul. Lęborska 7/8 92-713 Łódź.
  4. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego i określa zasady dokonywania zakupów.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Informacje o towarach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kc, zgodnie z warunkami regulaminu.
  6. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.
  7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
  8. Definicje:
   CENA TOWARU – cena brutto widoczna w ofercie Sklepu Internetowego bez kosztów dostawy.
   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   KLIENT – Osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
   KONTO – indywidualnie oznaczony przez Klienta (Loginem i Hasłem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego pozwalający mu na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług Strony. Konto jest usługą darmową i umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień.
   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.monetarius.pl
   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Monetarius Sebastian Pawlikowski (adres siedziby firmy i adres do doręczeń: ul. Lęborska 7/8, 92-713 Łódź); NIP: 7732179433, REGON: 381261722, adresy poczty elektronicznej: sp.monetarius@gmail.com, e-sklep@monetarius.pl, numer telefonu kontaktowego +48781979000.
   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w tym poprzez Formularz Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
   WALOR KOLEKCJONERSKI– moneta, medal, guzik kolekcjonerski.
   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty elektronicznej lub telefonu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 2. Opis towarów oferowanych w sprzedaży

  1. Przedmiotem sprzedaży są towary oferowane na stronach www Sklepu Internetowego www.monetarius.pl
  2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych, prawnych i nie pochodzą z przestępstwa.
  3. Sprzedawca gwarantuje oryginalność sprzedawanych Towarów.
  4. Opisy Walorów Kolekcjonerskich oferowanych w Sklepie Internetowym są rzetelne i oddają ich rzeczywisty stan zachowania.
  5. Zdjęcia oferowanych Walorów nie są zmanipulowane. Obróbka cyfrowa polega jedynie na usunięciu tła i wykadrowaniu fotografowanego przedmiotu. Kolorystyka zdjęcia może nieco odbiegać od rzeczywistych barw. Jest to zależne od warunków ekspozycji podczas wykonywania zdjęcia.
 3. Wymagania techniczne

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące wymagania techniczne:
   • komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   • dostęp do poczty elektronicznej;
   • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej albo Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej albo Opera w wersji 12.0 i wyższej albo Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej albo Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej
   • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
   • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację ceny za Towar.
  2. Cena Towaru jest to cena brutto widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana w złotych polskich. Po jej uiszczeniu Towar staje się własnością Klienta.
  3. Całkowita wartość zamówienia jest Ceną Towaru powiększoną o koszt dostawy.
  4. Koszt dostawy ponosi Klient, o czym jest informowany na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności cywilnoprawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
  6. Zamówień w sklepie internetowym można dokonywać w następujący sposób:
   • Korzystając z Formularza Zamówienia. Proces zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania Towaru/Towarów do koszyka elektronicznego. Złożenie zamówienia wymaga podania przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku klientów chcących otrzymać fakturę VAT niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Na tym etapie nadal możliwa jest edycja wprowadzonych danych oraz rezygnacja z zamówienia. Z chwilą kliknięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” zamówienie zostaje złożone, a klient obowiązany jest uiścić opłatę za Towar powiększoną o koszt dostawy.
   • Za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu realizacji zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do zawarcia umowy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku klientów chcących otrzymać fakturę VAT niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   • Poprzez kontakt telefoniczny.
  7. Po złożeniu Zamówienia w sposób opisany w punkcie 4.F Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta takiej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Formy płatności za produkt i terminy

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   • Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Nr konta do przelewów: 14 1140 2004 0000 3502 7799 7016
   • Płatność szybkim przelewem lub Blikiem poprzez system płatności elektronicznych.
  2. Obsługę płatności elektronicznych i płatność BLIKiem prowadzi:
   • Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. W przypadku wyboru płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą Klient przekierowany zostaje na stronę serwisu płatności elektronicznych, gdzie dokonuje płatności postępując zgodnie z instrukcjami.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  6. Z ważnych przyczyn Sprzedawca i Klient mogą ustalić dodatkowy termin na dokonanie płatności.
 6. Koszty i sposoby dostawy towaru

  1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu w przypadku dostawy na terytorium Polski są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia. W przypadku dostawy poza terytorium Polski, koszty dostawy są ustalane indywidualnie przez Sprzedawcę i Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
  2. Dostawa poza terytorium Polski jest możliwa, przy czym wartość Walorów Numizmatycznych nie może przekraczać 16000 PLN brutto.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   • Przesyłka pocztowa (list polecony, list wartościowy)
   • Przesyłka kurierska (Kurier Pocztex)
   • Przesyłka paczkomatowa (InPost)
   • Odbiór osobisty pod adresem: ul. Lęborska 7/8 92-713 Łódź, po wcześniejszym umówieniu terminu.
  4. Towar pakowany jest w sposób zabezpieczający go przed normalnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w transporcie. Monety są wysyłane w kopercie bąbelkowej zapakowane w holder lub kapsel ochronny, zabezpieczone dodatkowo tekturą. Książki pakowane są w specjalny karton typu multimail. Na życzenie Klienta Towar może zostać zapakowany według indywidualnych wymagań, za co Sprzedawca może obciążyć Klienta dodatkowym kosztem.
  5. Wysyłka Towaru do Klienta następuje nie później niż po upływie 2 dni roboczych. Bieg terminu wysyłki następuje z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedającego.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru najwcześniej w następny dzień roboczy jednak z zastrzeżeniem wcześniejszego umówienia terminu odbioru.
 7. Reklamacje i zwroty

  1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. W sytuacji, gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, wskazują zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta.
  2. W przypadku, gdy Klient uzna, że otrzymany Towar jest niezgodny z umową, ma prawo do jego reklamacji. W tym celu reklamowany Towar należy przesłać na adres: Sebastian Pawlikowski Monetarius ul. Lęborska 7/8 92-713 Łódź. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz opis stwierdzonych niezgodności.
  3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki. W chwili odbioru przesyłki, na kupującym spoczywa obowiązek sprawdzenia jej stanu. W przypadku uszkodzenia przesyłki, stwierdzenia braków kompletności zamówienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
  4. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
  5. Proces rozpatrywania reklamacji można znacząco przyspieszyć kontaktując się telefonicznie lub mailowo, niezwłocznie po stwierdzeniu wady Towaru.
  6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi całkowitą cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki.
  7. W przypadku, gdy reklamacja jest bezzasadna Sprzedawca odsyła Towar Klientowi na jego koszt.
 8. Zwrot Towaru. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub poprzez wiadomość e-mail.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Towaru do Klienta.
  3. O zachowaniu terminu 14 dni decyduje data wysłania wiadomości e-mail, data rozmowy informującej o odstąpieniu od umowy lub data stempla pocztowego w przypadku korespondencji pocztowej.
  4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar sprzedającemu w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy w stanie nienaruszonym.
  5. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy całkowitą kwotę dokonanych płatności w tym koszt wysyłki, który podlega zwrotowi tylko do kwoty najtańszej udostępnionej Klientowi formy wysyłki bez względu na to jaką opcję wysyłki wybrał Klient.
  6. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedającego ponosi Klient.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są w języku polskim
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany w sposobie dostaw, czy płatnościach.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
  5. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  6. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 2020-10-01 i obowiązują do odwołania.